Nước nào sau đây chiếm khoảng 12% tổng giá trị ngoại thương thế giới (năm

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nước nào sau đây chiếm khoảng 12% tổng giá trị ngoại thương thế giới (năm 2004)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 11 mới nhất

X