Nung m gam hỗn hợp X gồm Al2O3, Al, FeO và Fe3O4 (biết oxi chiếm 23,491% về khối

Xuất bản: 18/05/2023 - Cập nhật: 18/05/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nung m gam hỗn hợp X gồm Al2O3, Al, FeO và Fe3O4 (biết oxi chiếm 23,491% về khối lượng), sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần
– Phần 1: cho tác dụng vừa đủ với 175 ml dung dịch NaOH 1M.
– Phần 2: đem hoà tan hết trong dung dịch chứa 2,925 mol HNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu 0,300 mol khí NO và dung dịch Z chỉ chứa muối, cô cạn Z thu được 196,275 gam hỗn hợp muối (trong đó có chứa 0,225 mol Fe(NO3)3). Giá trị của m gần nhất giá trị nào sau đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Quy đổi phần 2 thành Al (a), Fe (b) và O (c)
mO = 16c = 23,491%(27a + 56b + 16c) (1)
Đặt nNH4+ = d → 2c + 10d + 0,3.4 = 2,925 (2)
m muối = 213a + 180(b – 0,225) + 242.0,225 + 80d = 196,275 (3)
Bảo toàn electron:
3a + 2(b – 0,225) + 3.0,225 = 2c + 8d + 0,3.3 (4)
(1)(2)(3)(4) → a = 0,525; b = 0,375; c = 0,675; d = 0,0375
Quy đổi phần 1 thành Al, Fe và O trong đó nAl = nNaOH = 0,175
→ Phần 2 / Phần 1 = 0,525/0,175 = 3 lần
→ m = m phần 2 + (m phần 2)/3 = 61,3 gam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X