Nung 21,4 gam Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nung 21,4 gam $Fe{(OH)_3}$ ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nung 21,4 gam $Fe{(OH)_3}$ ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được m gam một oxit. Giá trị của m là 16g.
$2Fe{(OH)_3}\, \to \,F{e_2}{O_3}$
2.107g 160g
21,4g → 16g

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X