Not until a few years ago.............. playing football .

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Not until a few years ago.............. playing football .

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Not until a few years ago did he start playing football .

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X