Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở

Xuất bản: 09/07/2021 - Cập nhật: 31/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Mở ra kỉ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

Mở đầu kỉ nguyên mới của dân tộc: kỉ nguyên độc lập, tự do là nói về Cách mạng tháng Tám thành công. Và nó là nội dung phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam.

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm phải xây dựng một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Phong trào cách mạng 1930-1931 để lại bài học xây dựng liên minh công nông là vấn đề chiến lược của cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do

Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản là do phong trào cách mạng Việt Nam đứng trước nguy cơ bị chia rẽ lớn.
Giải thích:
Đầu năm 1930, ba tổ chức cộng sản ra đời hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Điều này ảnh hưởng sâu sắc dến sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Yêu cầu bức thiết là có 1 Đảng CS thống nhất trong cả nước để lãnh đạo cách mạng VN. Yêu cầu đó đã thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì

Xô viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của phong trào cách mạng 1930 -1931 vì Xô viết là hình thái sơ khai của chính quyền của dân, do dân và vì dân

Phong trào đấu tranh nào có ý nghĩa như cuộc tập dượt đầu tiên cho Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945?

Qua phong trào cách mạng 1930-1931:- Đường lối cách mạng của Đảng đã được chứng minh là đúng đắn.- Đội ngũ cán bộ đảng viên được rèn luyện và ngày càng trưởng thành.- Khối liên minh công - nông được hình thành.- Quốc tế cộng sản công nhận Đảng cộng sản Đông Dương đã công nhận là phân bộ độc lập trực .....

Ý nghĩa quan trọng của phong trào cách mạng 1930-1931 là

Ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1930 - 1931 gồm:
- Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo của giai cấp công nhân đối với cách mạng các nước Đông Dương.
- Từ trong phong trào, khối liên minh công nông được hình thành.

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện ở chỗ

Tính chất triệt để của phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 được biểu hiện ở chỗ: Không ảo tưởng vào kẻ thù của dân tộc và giai cấp.
Giải thích
Phong trào cách mạng Việt Nam 1930-1931 mang tính chất triệt để khi dùng bạo lực tấn công vào đế quốc và bọn tay sai phản cách mạng, lật đổ chính quyền thực dân lập ra một chính quyền kiểu mới của dân, do dân, vì dân.

Khối liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành trong phong trào cách mạng nào ở Việt Nam?

Phong trào cách mạng 1930-1931 đã đánh dấu mốc liên minh công-nông lần đầu tiên được hình thành. Bởi trước đó chưa có một phong trào nào liện minh được công nhân và nông dân một cách rộng rãi.

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X