Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách cai trị trên lĩnh vực chính trị

Xuất bản: 22/02/2024 - Cập nhật: 22/02/2024 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng chính sách cai trị trên lĩnh vực chính trị của thực dân phương Tây ở các nước Đông Nam Á?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nội dung "Đàn áp các cuộc đấu tranh yêu nước của nhân dân Đông Nam Á" phản ánh đúng chính sách cai trị trên lĩnh vực chính trị của thực dân phương Tây ở các nước Đông Nam Á

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X