Nội dung nào sau đây đúng khi nói về bài thơ Tràng giang của Huy Cận?

Xuất bản: 25/11/2020 - Cập nhật: 25/11/2020 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Nội dung nào sau đây đúng khi nói về bài thơ "Tràng giang" của Huy Cận?
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm bài Tràng giang

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 11 mới nhất

X