Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3 - 2 -1930).

Xuất bản: 08/09/2020 - Cập nhật: 08/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nội dung nào dưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3 - 2 -1930).

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X