Nội dung của câu thơ Đường trời mở rộng thênh thênhTa đây cũng một triều đình

Xuất bản: 18/11/2020 - Cập nhật: 18/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nội dung của câu thơ thể hiện điều gì ?
"Đường trời mở rộng thênh thênh
Ta đây cũng một triều đình kém ai"

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nội dung của câu thơ trên nói đến âm mưu phản lại Tây Sơn của Nguyễn Hữu Chỉnh.

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 7 mới nhất

X