Những cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập ở:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Những cơ sở bí mật đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được thành lập ở:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X