Nhận xét nào sau đây đúng với bài thơ Phò giá về kinh ? A. Bài thơ nói lên vẻ

Xuất bản: 16/11/2020 - Cập nhật: 16/11/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Nhận xét nào sau đây đúng với bài thơ Phò giá về kinh ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ văn 7 mới nhất

X