Nhận xét nào sau đây đúng? Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của

Xuất bản: 13/10/2020 - Cập nhật: 13/10/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Nhận xét nào sau đây đúng? Tỉ lệ dân số thành thị tăng là biểu hiện của

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giải thích: Qua bảng số liệu, ta thấy dân số thành thị đang có xu hướng tăng lên mạnh mẽ (tăng thêm 40,4%) và tỉ trọng dân số nông thôn giảm xuống mạnh (giảm 40,4%). Dân số thành thị tăng là một trong những đặc điểm của quá trình đô thị hóa đang phát triển mạnh mẽ ở các quốc gia trên thế giới.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý 10 mới nhất

X