Nhận xét nào đúng về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận xét nào đúng về phong trào cách mạng 1930 - 1931 ở Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Phong trào cách mạng 1930 – 1931 không mang tính cải lương, phong trào nhắm đúng hai kẻ thù của dân tộc là đế quốc và phong kiến, mang tính triệt để.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X