Nhận định nào sau đây không đúng về tình hình dân cư của Nhật Bản?

Xuất bản: 28/12/2020 - Cập nhật: 28/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nhận định nào sau đây không đúng về tình hình dân cư của Nhật Bản?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm địa lý Thi mới nhất

X