Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận gì sau khi đọc bản Sơ thảo những luận cương về

Xuất bản: 22/12/2020 - Cập nhật: 22/12/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nguyễn Ái Quốc đã rút ra kết luận gì sau khi đọc bản Sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin (7/1920)?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Sau khi đọc bản Sơ thảo những luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin (7/1920), Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn của dân tộc Việt Nam: đó là con đường cách mạng vô sản, cũng có nghĩa sau khi giành độc lập dân tộc sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Điều này sau đó được xác định cụ thể trong đường lối chiến lược của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (đầu năm 1930).

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử Thi mới nhất

X