Ngày 16 - 11 - 1873, sau khi có thêm viện binh, Gác-ni-ê đã làm gì?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ngày 16 - 11 - 1873, sau khi có thêm viện binh, Gác-ni-ê đã làm gì?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X