Ngày 12 - 12 - 1873, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở đồng bằng Bắc Kì - Việt Nam?

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 24/11/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Ngày 12 - 12 - 1873, diễn ra sự kiện lịch sử gì ở đồng bằng Bắc Kì - Việt Nam?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X