Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mua hàng là

Xuất bản: 17/12/2020 - Cập nhật: 21/09/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mua hàng là tiền thực hiện chức năng gì dưới đây?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Nếu tiền rút khỏi lưu thông và đi vào cất trữ để khi cần thì đem ra mua hàng là tiền thực hiện chức năng làm phương tiện cất trữ.
Nhưng để làm được chức năng phương tiện cất trữ thì tiền phải đủ giá trị, tức là tiền đúc bằng vàng, hay những của cải bằng vàng.

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd Thi mới nhất

X