Nếu đường cầu mà một hãng cạnh tranh không hoàn hảo gặp là P: ($) 5, 4, 3, 2, 1

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 13/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Nếu đường cầu mà một hãng cạnh tranh không hoàn hảo gặp là P: ${($)}$ 5, 4, 3, 2, 1 và q: 8, 12, 17, 22, 27 thì lượng doanh thu bổ sung do giá giảm đi 1${$}$ là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X