My mother always tells me to look _________ my younger brother.

Xuất bản: 17/11/2020 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences
My mother always tells me to look _________ my younger brother.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

look after: chăm sóc
Dịch: Mẹ tôi luôn bảo tôi phải chăm sóc em trai.

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 10 mới nhất

X