My grandparents' lake house was built in 1953. It was completely destroyed by

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.
My grandparents' lake house was built in 1953. It was completely destroyed by the forest fire.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X