My American friend finds it difficult to pick up food with chopsticks.

Xuất bản: 26/05/2021 - Cập nhật: 31/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.
My American friend finds it difficult to pick up food with chopsticks.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

My American friend finds it difficult to pick up food with chopsticks. (Người bạn Mỹ của tôi thấy việc gắp thức ăn bằng đũa khó khăn.)
=> My American friend is not used to picking up food with chopsticks. (Người bạn Mỹ của tôi không quen với việc gắp thức ăn bằng đũa.)
Cấu trúc: find it + adj + to V: thấy cái gì như thế nào

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X