Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á đề ra không phải là:

Xuất bản: 24/11/2020 - Cập nhật: 18/09/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á đề ra không phải là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á đề ra không phải là: đòi thực hiện bình quân về ruộng đất.
Mục tiêu đấu tranh mà giai cấp tư sản dân tộc ở Đông Nam Á đề ra là:

  1. Đòi tự chủ về chính trị
  2. Đòi quyền tự do kinh doanh
  3. Đòi quyền dùng tiếng mẹ đẻ trong nhà trường

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 11 mới nhất

X