Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930-1931 là

07/01/2021 13

Câu Hỏi:
Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930-1931 là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Mục tiêu đấu tranh của phong trào 1930-1931 là chống đế quốc, chống phong kiến giành độc lập dân tộc và ruộng đất cho dân cày.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X