Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là

07/01/2021 5

Câu Hỏi:
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: C
Mục đích khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp ở Việt Nam là bù đắp những thiệt hại do Chiến tranh thế giới lần thứ nhất gây ra.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X