Một vật chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng có độ lớn lần lượt là F_1, F_2, F_3

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một vật chịu tác dụng của ba lực đồng phẳng có độ lớn lần lượt là ${F}_{1}$, ${F}_{2}$, ${F}_{3}$ với ${F}_{1}$= 2${F}_{2}$ như hình vẽ. Muốn cho vật được cân bằng thì giữa ${F}_{1}$, ${F}_{2}$, ${F}_{3}$phải thỏa mãn điều kiện nào sau đây ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X