Một trong những thành tựu tiêu biểu về chính trị của tiền văn minh Đại Việt là

Xuất bản: 12/12/2023 - Cập nhật: 13/12/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Một trong những thành tựu tiêu biểu về chính trị của tiền văn minh Đại Việt là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Một trong những thành tựu tiêu biểu về chính trị của tiền văn minh Đại Việt là tổ chức bộ máy nhà nước được hoàn thiện dần từ trung trong đền địa phương.

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Nhận xét nào đúng khi nói về đặc điểm của nền văn minh Đại Việt?

Đặc điểm của nền văn minh Đại Việt. - Văn minh Đại Việt kế thừa những thành tựu từ văn minh Văn Lang - Âu Lạc, sau đó làm phong phú và đa dạng văn minh hiện tại qua các thành tựu trên các lĩnh vực - Văn minh Đại Việt mang tính dân tộc sâu sắc khi tiếp nhận Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo từ bên .....

Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn minh Trung Hoa trên những lĩnh vực nào sau đây để làm phong phú nền văn minh Đại Việt?

Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn minh Trung Hoa trên những lĩnh vực thể chế chính trị, luật pháp, chữ viết, tư tưởng Nho giáo, giáo dục, khoa cử để làm phong phú nền văn minh Đại Việt.

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về khái niệm văn minh Đại Việt?

Nội dung không phản ánh đúng về khái niệm văn minh Đại Việt là nền văn minh đầu tiên của dân tộc Việt Nam. Giải thích: Văn minh Đại Việt tồn tại và phát triển cùng với quốc gia Đại Việt, được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của mỗi quốc gia Đại Việt và tồn tại, phát triển cùng quốc gia Đại Việt

Tại sao nói nền độc lập, tự chủ là cơ sở của nền văn minh Đại Việt?

Nền độc lập, tự chủ là cơ sở của nền văn minh Đại Việt vì tiền độc lập, tự chủ là điều kiện thuận lợi để nhân dân xây dựng và phát triển một nền văn hoá dân tộc rực rỡ.

Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X- giữa thế kỉ XIX) là

Thành tựu về giáo dục, khoa cử của văn minh Đại Việt (thế kỉ X- giữa thế kỉ XIX) là xây dựng Quốc Tử Giám, tổ chức thi cử, tuyển chọn quan lại.

Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn minh Ấn Độ trên những lĩnh vực nào sau đây để làm phong phủ nền văn minh Đại Việt?

Người Việt đã tiếp thu có chọn lọc tinh hoa của văn minh Ấn Độ trên những lĩnh vực Phật giáo, nghệ thuật, kiến trúc để làm phong phủ nền văn minh Đại Việt.

Nội dung nào sau đây không phải là tín ngưỡng của cư dân trong nền văn minh Đại Việt?

Nội dung không phải là tín ngưỡng của cư dân trong nền văn minh Đại Việt là thờ thần Mặt Trời và thần Sáng tạo.

Yếu tố quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là

Yếu tố quyết định sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt là nền độc lập, tự chủ của quốc gia.

Một trong, những thành tựu quan trọng về kiến trúc của tiền văn minh Đại Việt là

Một trong, những thành tựu quan trọng về kiến trúc của tiền văn minh Đại Việt là Hoàng thành Thăng Long.

đề trắc nghiệm lịch sử 10 mới nhất

X