Một nhà độc quyền thấy rằng, ở mức sản lượng hiện thời, doanh thu cận biên bằng

Xuất bản: 03/11/2020 - Cập nhật: 13/03/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một nhà độc quyền thấy rằng, ở mức sản lượng hiện thời, doanh thu cận biên bằng 4 ${$}$ và chi phí cận biên bằng 3,2 ${$}$, điều nào trong các điều sau sẽ tối đa hóa được lợi nhuận?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm các môn đại cương học mới nhất

X