Một ngẫu lực gồm hai lực và có F1=F2= F và có cánh tay đòn d. Momen của ngẫu lực

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Giang

Câu Hỏi:

Một ngẫu lực gồm hai lực và có ${F}_{1}{=}{F}_{2}$= F và có cánh tay đòn d. Momen của ngẫu lực này là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Giang (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 10 mới nhất

X