Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li

Xuất bản: 18/09/2020 - Cập nhật: 18/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp. Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây dị hợp tử về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kiểu gen của cây P có thể là 

$ \frac{ Ad }{ aD }Bb$

II. F1 có 1/4 số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen.

III. F1 có tối đa 7 loại kiểu gen.

IV. F1 có 3 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa vàng.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Giả sử cặp gen Aa và Dd cùng nằm trên 1 cặp NST.

Khi cho cơ thể dị hợp 3 cặp gen tự thụ phấn, tỷ lệ thân cao hoa đỏ

$A-D-B-=\frac{6}{16}=0,375 \Rightarrow A-D-=\frac{0,375}{0,75}=0,5$ 

→ Các gen liên kết hoàn toàn, dị hợp tử đối (vì nếu dị hợp tử đều thì tỷ lệ này =0,75)

$P: \frac{A d}{a D} B b \times \frac{A d}{a D} B b \rightarrow\left(1 \frac{A d}{A d}: 2 \frac{A d}{a D}: 1 \frac{a D}{a D}\right)(1 B B: 2 B b: 1 b b)$

Xét các phát biểu:

I đúng, kiểu gen của cây 

$ P=\frac{ Ad }{ aD }Bb$

II sai ,trong số cây thân cao hoa vàng tỷ lệ thân cao hoa vàng dị hợp về 3 cặp gen là 

$\frac{A d / a D B b}{0,375}=\frac{0,25}{0,375}=\frac{2}{3}$

III sai, F1 có tối đa 9 loại kiểu gen

IV đúng, số kiểu gen quy định thân thấp hoa vàng là $ \frac{ aD }{ aD } (BB : Bd) \frac{ Ad }{ aD }$

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X