Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Một gen có chiều dài 3570 Å. Hãy tính số chu kì xoắn của gen
Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Sinh 9 bài 15 : ADN

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Số chu kì xoắn của gen là: 3570 : 34 = 105 (chu kỳ)

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X