Một bình kín chỉ chứa hỗn hợp X gồm các chất sau: axetilen (0,2 mol),

Xuất bản: 17/04/2023 - Cập nhật: 17/04/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Một bình kín chỉ chứa hỗn hợp X gồm các chất sau: axetilen (0,2 mol), vinylaxetilen (0,3 mol), hidro (0,25 mol), và một ít bột niken. Nung nóng bình một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 17,75. Khi Y phản ứng vừa đủ với 0,54 mol AgNO3 trong NH3 thu được m gam kết tủa và 4,704 lít hỗn hợp khi Z (điều kiện tiêu chuẩn). Khí Z phản ứng tối đa với 0,23 mol brom trong dung dịch. Giá trị của m là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

mY = mX = 21,3 → nY = 0,6
→ nH2 phản ứng = nX – nY = 0,15
Y gồm CH≡CH (a), CH≡C-CH=CH2 (b), CH≡C-C2H5 (c) và Z (0,21)
nY = a + b + c + 0,21 = 0,6
nAgNO3 = 2a + b + c = 0,54
Bảo toàn pi: 2a + 3b + 2c + 0,23 + 0,15 = 0,2.2 + 0,3.3
→ a = 0,15; b = 0,14; c = 0,1
Kết tủa gồm CAg≡CAg (a), CAg≡C-CH=CH2 (b), CAg≡C-C2H5 (c)
→ m↓ = 74,36

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X