Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng
Theo trình tự truyền thông tin di truyền từ gen biểu hiện thành tính trạng

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X