Mary is talking to Helen about her family's picnic.Mary: Would you like to have

Xuất bản: 17/04/2024 - Cập nhật: 17/04/2024 - Tác giả: Hà Anh

Câu Hỏi:

Mary is talking to Helen about her family's picnic.
Mary: "Would you like to have a picnic with us on the weekend?"
Helen: "...”

Đáp án và lời giải

đáp án đúng:

Hà Anh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X