Mark the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X