Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose

Xuất bản: 15/06/2023 - Cập nhật: 15/06/2023 - Tác giả: Cao Mỹ Linh

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Cao Mỹ Linh (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X