Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word of phrase

Xuất bản: 07/12/2020 - Cập nhật: 07/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word of phrase that is OPPOSITE in meaning to the underlined part in each of the following question

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Đáp án C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X