Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X