Lòng yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?

16/10/2020 25

Câu Hỏi:
Lòng yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung nào dưới đây?
Đáp án và lời giải
đáp án đúng: B
Lòng yêu của dân tộc Việt Nam không bao gồm nội dung đề cao dân tộc mình hơn dân tộc khác.

Hoàng Việt (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm gdcd 10 mới nhất

X