Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi vị trị của gen trên NST?

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Loại đột biến nào sau đây làm thay đổi vị trị của gen trên NST?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Loại đột biến làm thay đổi vị trị của gen trên NST là đột biến chuyển đoạn và đảo đoạn

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 12 mới nhất

X