Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

Xuất bản: 03/12/2020 - Cập nhật: 29/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết cộng hóa trị.
Liên kết hóa học trong phân tử chất hữu cơ chủ yếu là liên kết

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là

Số liên kết đơn trong phân tử C4H10 là 13.

Chất nào sau đây trong phân tử có liên kết đôi ?

C2H4 trong phân tử có liên kết đôi

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn ?

C2H6 trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
Công thức cấu tạo của C2H6 là:

Trong phân tử C2H6 chỉ có 7 liên kết đơn.

Hợp chất hữu cơ nào sau đây chỉ gồm liên kết đơn?

Hợp chất hữu cơ chỉ gồm liên kết đơn là C3H8 ; C4H10.

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no, có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là CnH2n-2O2

Hỗn hợp X gồm 1 axit cacboxylic đơn chức Y, không no, mạch hở có một liên kết đôi C=C và 1 este đơn chức Z no, mạch hở (cùng số mol với Y). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X thì thu được 11,2 lít CO2 (dktc) và m gam H2O. Khối lượng của X là

Khối lượng của X là 13,20 g.
Đặt y, z là số C của Y, Z; nY = nZ = 0,1
→ nCO2 = 0,1y + 0,1z = 0,5 → y + z = 5
y ≥ 3 và z ≥ 2 → y = 3, z = 2 là nghiệm duy nhất.
Y là C2H3COOH và Z là HCOOCH3 → mX = 13,2 gam

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm 1 este no đơn chức mạch hở và 1 este đơn chức, không no có 1 liên kết đôi $C=C$ mạch hở cần vừa đủ V lít $O_{2}$ (đktc) thu được 5,04 lít $CO_{2}$ (đktc) và 3,6 gam $H_{2}O$. Giá trị của V là

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp gồm 1 este no đơn chức mạch hở và 1 este đơn chức, không no có 1 liên kết đôi $C=C$ mạch hở cần vừa đủ V lít $O_{2}$ (đktc) thu được 5,04 lít $CO_{2}$ (đktc) và 3,6 gam $H_{2}O$. Giá trị của V là 5,04.

Những phát biểu nào sau đây không đúng?
1) Metan tác dụng với clo khi có ánh sáng.
2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí.
3) Metan cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu trong đời sống và trong sản xuất.

Các phát biểu không đúng: 2, 4, 6
2) Metan là chất khí, không màu, không mùi, nặng hơn không khí => Sai, khí metan nhẹ hơn không khí.
4) Hỗn hợp giữa Metan và Clo là hỗn hợp nổ => Sai.
6) Metan tác dụng với Clo ở điều kiện thường => Sai, phải có chiếu sáng thì phản ứng mới xảy ra.

Phản ứng của metan đặc trưng cho liên kết đơn là:

Phản ứng của metan đặc trưng cho liên kết đơn là: phản ứng thế.

đề trắc nghiệm hóa học 11 mới nhất

X