Laura reminded her roommate ...... her alarm clock for 6:00.

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 04/11/2020 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:
Laura reminded her roommate ...... her alarm clock for 6:00.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

remind sb to V: nhắc nhở ai làm gì

Phạm Dung (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh Test mới nhất

X