Kim loại nào sau đây là thành phần của hợp kim dùng làm chất trao đổi nhiệt

Xuất bản: 30/12/2020 - Cập nhật: 07/08/2023 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây là thành phần của hợp kim dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kim loại nào sau đây là thành phần của hợp kim dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân?

Trong các kim loại: Li, Ca, K, Cs. Kim loại Ca là thành phần của hợp kim dùng làm chất trao đổi nhiệt trong một số lò phản ứng hạt nhân

Cho phản ứng hạt nhân X + $_9^{19}F$ → $_2^4He + _8^{16}O$. Hạt X là

Áp dụng bảo toàn điện tích → ${Z_X} = 2 + 8 - 9 = 1$
Áp dụng bảo toàn số khối → ${A_X} = 4 + 16 - 19 = 1$
→ X là prôtôn.

Cho phản ứng hạt nhân ${}_1^2D + {}_1^2D \to {}_2^3He + {}_0^1n + 3,25MeV$. Biết độ hụt khối khi tạo thành hạt nhân D là 0,0024u. Năng lượng liên kết của hạt nhân Heli là

∆E = ${{\rm{W}}_{LKHe}} - 2\Delta {m_D}{c^2}$ → ${{\rm{W}}_{LKHe}}$ = ∆E + 2$\Delta {m_D}{c^2}$ = 3,25 + 2.0,0024.931,5 = 7,7212 MeV.

Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn khối lượng vì các hạt nhân của các nguyên tố khác nhau có

Các hạt nhân tham gia phản ứng và các hạt nhân tạo thành sau phản ứng đều có độ hụt khối khác nhau. Do đó tổng khối lượng trước và sau phản ứng đều không bằng nhau.Nên không có sự bảo toàn khối lượng.

Cho phản ứng hạt nhân sau: ${}_1^2D + {}_1^2T \to {}_2^4He + {}_0^1n + 18,06$ MeV. Biết độ hụt khối của các hạt nhân ${}_1^2D$ và ${}_1^3T$ lần lượt là Δ${m_D}$  = 0,0024u và Δ${m_T}$  = 0,0087u. Cho 1u = 931 MeV/${c^2}$. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân He xấp xỉ bằng

Ta có ${E_{toa}}$ = 18,06 MeV = (∆${m_{He}}$ - ∆${m_D}$- ∆${m_T}$)${c^2}$
→ ∆${E_{He}}$ = ${E_{toa}}$+ ∆${m_D}$.${c^2}$+ ∆${m_T}$.${c^2}$
↔ ∆${E_{He}}$ = 18,06 + 0,0024.931 + 0,0087.931 = 28,3941 MeV.
Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân He là ∆${E_{He}}$/4 = 7,1 MeV.

Phản ứng hạt nhân nào dưới đây là đúng ?

Phản ứng ${}_{11}^{23}Na + {}_1^2H \to {}_{11}^{24}Na + {}_1^1H$ thỏa mãn cả 2 định luật bảo toàn số khối và điện tích.

Cho phản ứng hạt nhân α + $_7^{14}N$$ \to $$_8^{17}O$+ $_1^1H$. Hạt α chuyển động với động năng 9,7 meV đến bắn vào hạt N đứng yên, sau phản ứng hạt p có động năng 7 MeV. Cho biết ${m_N}$ = 14,003074 u; ${m_p}$ = 1,007825 u; ${m_0}$ = 16,999133 u; ${m_\alpha }$ = 4,002603 u. Góc giữa các phương chuyển .....

Năng lượng phản ứng hạt nhân
$\Delta {\rm{W}} = ({m_\alpha } + {m_N} - {m_O} - {m_H}){c^2} = {K_O} + {K_H} - {K_\alpha } - {K_N} \to {K_0} = 1,507389$MeV
Theo định luật bảo toàn động lượng:
$\overrightarrow {{P_\alpha }} = \overrightarrow {{P_O}} + \overrightarrow {{P_H}} $

Trong phản ứng hạt nhân không có định luật bảo toàn khối lượng vì các hạt nhân của các nguyên tố khác nhau có

Các hạt nhân tham gia phản ứng và các hạt nhân tạo thành sau phản ứng đều có độ hụt khối khác nhau . Do đó tổng khối lượng trước và sau phản ứng đều không bằng nhau.Nên không có sự bảo toàn khối lượng.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X