Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Xuất bản: 14/07/2022 - Cập nhật: 09/08/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ca là kim loại kiềm thổ. 

Ca (Canxi) cùng với những kim loại cùng thuộc nhóm IIA như Be (Beri), Mg (Magie), Sr (Stronti), Ba (Bari) và Ra (Radi) là những kim loại kiềm thổ và là các nguyên tố hoạt động mạnh, ít khi tìm thấy ở dạng đơn chất trong tự nhiên.

Chu Huyền (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường.

A đúng vì Na là kim loại kiềm nên tan hết trong nước.

$Na + H _{2} O -> NaOH + H _{2} \uparrow$

B, C sai vì Fe tác dụng với $H _{2} O$ ở nhiệt độ cao.

D sai Al không phản ứng với $H _{2} O$ (SGK12-NC trang 173)

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là $ns^{2}$.

Giải thích: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, các kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA nên sẽ có 2 electron lớp ngoài cùng và có cấu hình electron chung là ns2 (n là số lớp electron).

Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 1,12 lít hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho là:

Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thuộc hai chu kì liên tiếp vào nước thu được 1,12 lít hiđro (đktc). Hai kim loại kiềm đã cho là Na và K.

Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là 1. Kim loại kiềm là những nguyên tố s. Lớp electron ngoài cùng của một nguyên tử chỉ có 1e

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ

Trong các kim loại Na, Ba, Zn, Fe thì Ba  là kim loại kiềm thổ.

Lý thuyết: 

- Kim loại kiềm thổ thuộc nhóm IIA của bảng tuần hoàn; trong một chu kì, kiềm thổ đứng sau kim loại kiềm.

- Kim loại kiềm thổ gồm: Beri (Be); Magie (Mg); Canxi (Ca); Stronti ( Sr); Bari (Ba); Rađi (Ra) (Rađi là nguyên tố phóng xạ không bền).

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Trong các kim loại Cu, Li, Ag, Ba thì Li là kim loại kiềm.

Lý thuyết: Các kim loại kiềm là một dãy các nguyên tố trong nhóm IA của bảng tuần hoàn các nguyên tố, ngoại trừ hiđrô. Đó là lithi, natri, kali, rubiđi, caesi và franci. Chúng là các nguyên tố hoạt động mạnh và ít khi tìm thấy ở dạng đơn chất trong tự nhiên.

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Kim loại Na là kim loại kiềm.

Các kim loại kiềm thổ:

Các kim loại kiềm thổ đều có tính khử mạnh, nhưng yếu hơn so với kim loại kiềm. Tính khử của các kim loại kiềm thổ tăng dần từ Be đến Ba.

Cụ thể là:
- Khi bị đốt nóng, các kim loại kiềm thổ đều bốc cháy trong không khí tạo ra oxit.

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X