Khi lên men m gam glucozơ thì thu được 0,15 mol C2H5OH. Mặt khác, m gam glucozơ

Xuất bản: 16/09/2020 - Cập nhật: 16/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Khi lên men m gam glucozơ thì thu được 0,15 mol C2H5OH. Mặt khác, m gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,2 mol Ag. Hiệu suất của quá trình lên men là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Khi lên men m gam glucozơ thì thu được 0,15 mol C2H5OH. Mặt khác, m gam glucozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 0,2 mol Ag. Hiệu suất của quá trình lên men là 75%.
Hướng dẫn giải:
nC2H5OH = 0,15 —> nC6H12O6 phản ứng = 0,075
nAg = 0,2 —> nC6H12O6 ban đầu = 0,1
—> H = 0,075/0,1 = 75%.

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X