Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X,Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Xuất bản: 11/09/2020 - Cập nhật: 11/09/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X,Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau:
Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X,Y, Z với thuốc thử được ghi ở bảng sau: hình ảnh
X, Y, Z lần lượt là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

X, Y, Z lần lượt là metylamin, lòng trắng trứng, glucozơ. Vì: xét chất X : glucozo không làm đổi màu quỳ tím → loại (1) , (4)
Xét chất Z lòng trắng trứng không tham gia phản ứng tráng gương → loại (3)

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm hoá học Thi mới nhất

X