Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là:

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X