Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kết quả dưới đây xuất hiện ở sinh vật nhờ hiện tượng phân li độc lập của các cặp tính trạng là

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Sự phân ly độc lập làm tăng biến dị tổ hợp
Ý D không đúng trong nhiều trường hợp
VD: AaBb x aaBB → (Aa:aa)(Bb:BB) vẫn chỉ có 2 loại kiểu hình

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X