Kết quả của chiến dịch Thượng Lào ?

Xuất bản: 15/09/2020 - Cập nhật: 15/09/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Kết quả của chiến dịch Thượng Lào ?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Kết quả của chiến dịch Thượng Lào là giải phóng toàn tỉnh Sầm Nưa, một phần Xiêng Khoảng và Phong-xa-lì

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm lịch sử 12 mới nhất

X