Kết luận nào sau đây đúng

Xuất bản: 07/04/2022 - Cập nhật: 07/04/2022 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Kết luận nào sau đây đúng

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Ta có: Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.
A, C, D - sai
B - đúng

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm vật lý 8 mới nhất

X